Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Dronninglund Motions Cykel Club (DMCC) og er hjemmehørende i Brønderslev kommune.

§ 2
Klubbens formål er at opbygge et sammenhold på motionsplan og øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer.

§ 3
Som medlemmer optages personer, der har interesse for motionscykling.

§ 4
Generalforsamlingen, er den højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det.
Generalforsamlingen indkaldes via mail med 14 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamling.

§ 6
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 7
Klubbens bestyrelse består af 3 til 5 medlemmer, som alle vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan udpege en kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen.
Der vælges hvert år 2 revisorer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 8
Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år.
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab (1/11 – 31/10) som kassereren fremlægger.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
(Husk blomster/vin til afgående bestyrelsesmedlemmer)

§ 9
Vedtægtændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte.

§ 10
Ingen medlemmer kan hæfte personligt for foreningens forpligtelser.

§ 11
Kassereren alene tegner foreningens driftskonto og kasse.

§ 12
Klubben kan kun ophæves på generalforsamling, og der kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. En eventuel formue skal, hvis ophævelse finder sted, anvendes til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. marts 1993.
Ændret § 1, 4 og 7 på generalforsamlingen 2007.
§ 8 Tilføjet en påmindelse, som hjælp til bestyrelsen den 21 november 2012
Ændret § 7 på generalforsamlingen 2019.

Som pdf